Non Conformiteit

In de wet is een termijn gesteld tot twee jaar wanneer na aankoop de non-conformiteit beëindigt. Dit zal afhankelijk zijn van omstandigheden zoals de normale levensduur (gebruiksduurverwachting) van het product, de gebruiksintentie en de prijs. Non-conformiteit moet altijd bij de leverancier, binnen twee maanden na constatering van non-conformiteit, gemeld worden. 
 
Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel 'wanprestatie voor koopovereenkomsten'. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Wanprestatie heeft als gevolg dat de tekortschietende partij schadeplichtig wordt jegens de andere partij. Wanneer er geen sprake is van toerekenbaarheid, zoals bij overmacht, dan is er ook geen sprake van wanprestatie of een verplichting tot schadevergoeding.
 
De Wet geeft bijzondere regels met betrekking tot een koopovereenkomst. In de wet wordt een uitleg gegeven met betrekking tot hetgeen de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Een belangrijke rol speelt ook de mededelingen en toezeggingen van de verkoper. Kort gezegd komt het erop neer, dat indien een verkoper een verwachting schept die moet worden waargemaakt.
 
De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.
 
De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn.
 
Dit impliceert overigens niet dat de koper links en rechts 'impulsaankopen' kan doen en daarna op basis van het argument "voldoet niet aan mijn verwachtingen" meent de koopovereenkomst weer te kunnen ontbinden. Voldoet het product aan de beschrijvingen en mededelingen zoals beschreven, dan is de koop rechtsgeldig en kan deze niet ontbonden worden op basis van 'non-conformiteit'.
 
Om een beroep op 'non-conformiteit' te kunnen doen is het belangrijk om kort na het constateren van het tekort de verkoper (schriftelijk) hierover in kennis te stellen en daarbij aan te geven, voor zover mogelijk, wat de koper verder van de verkoper verwacht


Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.